Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „POMORSKIE KORZENIE KRESOWE”

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:

 • popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród uczniów szkół województwa pomorskiego,
 • zachowanie pamięci o dziejach i przeżyciach żyjących jeszcze mieszkańców Pomorza pochodzących z kresów,
 • promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski
  i polskiego dziedzictwa kulturowego,
 • ukazanie historii narodowej jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje do działań twórczych.
 • zachęcenie młodzieży do rozmów z członkami rodziny na temat przeszłości
 • rozwijanie pasji badawczej
 • kształtowanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej młodzieży
 • poznanie walorów Kresów, ich bogatej historii, tradycji i kultury

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

§1 Organizator

1. Organizatorem konkursu jest:

Fundacja Mikroakademia z siedzibą w Gdańsku ul. Startowa 23G/9

2. Partnerami konkursu są:

Pomorski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska;

Dom Kresy w Dworze Uphagena (dawnym Pałacu Ślubów) w Gdańsku;

Sopocka Szkoła Wyższa

3. Patronami honorowymi konkursu są:

Biuro Poselskie Jarosława Sellina;

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku

Kresowy Salonik Radia Gdańsk.

§2 Zasięg konkursu

 1. Konkurs prowadzony jest przez organizatorów w szkołach województwa pomorskiego
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

§3 Rozpowszechnienie idei konkursu

Informacje o konkursie są publikowane na stronie http://kresy.pomorze.pl

§4 Przebieg konkursu

 1. Przedmiotem konkursu są prace na temat: „POMORSKIE KORZENIE KRESOWE”
 2. Prace, stanowiące przedmiot konkursu, uczniowie wykonują indywidualnie i samodzielnie.
 3. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu o charakterze dokumentalnym,
  w którym młody człowiek samodzielnie (lub przy wsparciu bliskich osób) przedstawi efekty badań, rozmów, poszukiwań lub dociekań w zakresie pochodzenia wybranej pomorskiej rodziny, ujętych w kontekście historii Kresów.
 4. Projekt zgłoszony do konkursu powinien zostać przygotowany w formie papierowej lub elektronicznej. Może to być prezentacja multimedialna, fotocast, animacja, nagranie dźwiękowe, film, reportaż, wspomnienia, wywiad, opowiadanie, album, książka (np. kucharska), praca plastyczna, wystawa itp. Formę ogranicza tylko wyobraźnia i pomysłowość uczestnika konkursu.
 5. Do każdej pracy należy dostarczyć kserokopię lub skan (w oryginalnym rozmiarze) wykorzystanych zdjęć oraz dokumentów
 6. Czas odtwarzania przygotowanego projektu multimedialnego nie powinien przekraczać 10 minut.
 7. Na ocenę nadesłanej pracy wpłynie nie tylko pomysłowość w przedstawieniu zebranego materiału i jego walor estetyczny, ale przede wszystkim autentyczność zaprezentowanych źródeł pochodzących z archiwów rodzinnych: fotografii (osób, miejsc lub pamiątek), zapisów lub nagrań opowieści rodzinnych, zwyczajów, obrzędów, nagrań pieśni czy tańców zachowanych w tradycji rodzinnej itp.
 8. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
 • Wartość merytoryczna, zgodność z tematem (0-5 pkt.);
 • Wykorzystanie zebranych materiałów (0-5 pkt.);
 • Oryginalność pomysłu i kreatywność (0-5 pkt.);
 • Estetyka pracy (0-5 pkt.);
 1. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. W celu zabezpieczenia pamiątek rodzinnych przed ich utratą zaleca się zamieszczanie zdjęć skanowanych lub kserowanych.
 2. Organizatorzy konkursu powołują jury, które ocenia nadesłane prace i wyłania zwycięzców na dwóch poziomach oceny: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.
 3. Prace złożone na konkurs będą prezentowane podczas wystawy na gali wojewódzkiej „POMORSKIE KORZENIE KRESOWE” oraz w publikacji pokonkursowej

§5 Terminarz konkursu

 1. Rozesłanie zaproszeń do szkół – do 20 października 2019 r.
 2. Przesłanie prac konkursowych do Fundacji Mikroakademia – do 12 listopada 2019 r.
 3. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu – do dnia 28 listopada 2019 r. podczas gali wojewódzkiej „POMORSKIE KORZENIE KRESOWE”.

§6 Nagrody

Nagrody fundują i wręczają organizatorzy.

W finale konkursu przyznane będą trzy nagrody główne w każdym przedziale wiekowym.

Nagrody będą miały charakter rzeczowy.

§7 Prawa autorskie

Opiekunowie prawni autorów prac oraz autorzy wyrażają zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Fundacji Mikroakademia w Gdańsku autorskich praw majątkowych do prac literackich złożonych przez dziecko/podopiecznego w projekcie “POMORSKIE KORZENIE KRESOWE”, w tym ich opublikowanie bez ograniczeń w zakresie terminu, wielokrotności, wszystkich pól eksploatacji określonych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000, nr 80, poz. 904
z późniejszymi zmianami).

Opiekunowie autorów prac zgadzają się bez żadnych zastrzeżeń na nieograniczone i bezterminowe wykorzystanie ich prac konkursowych w celu promocji statutowej działalności Fundacji Mikroakademia poprzez wystawy, materiały prasowe, materiały reklamowe wydawane w druku i w formie elektronicznej bez wynagrodzenia.

§8 Zgłoszenie udziału w konkursie

 1. Prace konkursowe – „POMORSKIE KORZENIE KRESOWE” powinny być nadesłane przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia na adres:
 • projekt@mikroakademia.pl – w postaci załącznika elektronicznego w formacie np. pdf/jpg/avi/mp3 lub mp4
 • Fundacja Mikroakademia, 80-461 Gdańsk, ul. Startowa 23g/9 – prace w formie papierowej
 1. Pliki wielkości powyżej 20 MB powinny być przesłane na ww. mail poprzez stronę https://wetransfer.com
 2. Każda praca konkursowa powinna być podpisana: imię i nazwisko autora, nazwa szkoły oraz dane kontaktowe do autora pracy/rodzica (telefon/email).
 3. Do prac konkursowych należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenia zawarte
  w załącznikach nr 1, 2, 3,
 4. Udział w konkursie oraz podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolny.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny
 6. Opiekunowie prawni autorów prac oraz autorzy zgadzają się bez żadnych zastrzeżeń na nieograniczone, anonimowe i bezterminowe wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych
  w celu promocji statutowej działalności Fundacji Mikroakademia i realizacji projektu „POMORSKIE KORZENIE KRESOWE” oraz na przetwarzanie danych osobowych autorów prac przez organizatorów na potrzeby konkursu

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się, zgodnie z przepisami art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119/1) – zwanego dalej RODO, informuję, że:

1.) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Mikroakademia prowadząca swoją działalność w Gdańsku przy ul. Starowej 23g/9 e-mailbiuro@mikroakademia.pl

2.) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu „POMORSKIE KORZENIE KRESOWE” dofinansowanego w ramach ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra” realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3.) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie – niepodanie danych uniemożliwia udział w konkursie.

4.) Dane osobowe nadesłane w ramach konkursu i w związanych z nim dokumentach będą przechowywane przez Fundację Mikroakademia, gdzie po 5 latach przechowania poddane będą ekspertyzie decydującej o ewentualnym zniszczeniu lub dalszym przechowywaniu.

5.) Dane osobowe zostaną udostępnione dysponentowi programu grantowego „Patriotyzm Jutra”
w zakresie niezbędnym do rozliczenia środków wydatkowanych na pokrycie kosztów wynikających z wykonania umowy zawartej z Fundacją Mikroakademia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania a w zakresie wynikającym z przepisów art.17
i art.18 RODO – prawo do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

6.) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Fundację Mikroakademia Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu Agnieszki Kowalik tel. 601-64-15-11.